BIOHAZARD

CLE0203
Neohodnoceno
  • 1 z 2

Petarda se zápalnicí


  • 42,15 Kč bez DPH
  • Skladem
51 Kč
Kategorie: Petardy
Hmotnost: 0.217 kg
 

 

Kategorie F3 - minimální věková hranice prodeje 21 let

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch