Dýmovnice Bílá 1 minuta

412
Neohodnoceno

Po zapálení zápalnice vytváří bílý dým po dobu 60 vteřin.


  • 53,72 Kč bez DPH
  • Skladem
65 Kč
Kategorie: Dýmovnice
Hmotnost: 0.28 kg
 

 Kategorie T1 - minimální věková hranice prodeje 18 let

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch

WHITE SMOKE